Bokföring

erb kan hjälpa till
Vi på erb anpassar våra tjänster och bygger individuella rutiner med varje enskild kund. Vi hjälper dig med det du inte vill eller kan klara av själv så att du kan koncentrera dig på din verksamhet. Du väljer om du vill lämna ditt material till oss eller om vi ska komma till dig.

Det finns olika sätt att sköta sin bokföring. Förr i tiden pratade man om kassabok och menade då en anteckningsbok där man kunde utläsa och summera de in- och utbetalningar som gjordes i företaget. Efterhand förfinades bokföringsmetoderna och 1494 framlades idéerna kring den dubbla bokföringen. Kassaboken ersattes med bokföringsboken som även visade vilka intäkter och kostnader som varit i företaget. I och med datorernas intåg i våra företag i slutet av 70-talet ersattes bokföringsböckerna efterhand. Det alldeles övervägande sättet att sköta sin bokföring är idag med hjälp av en dator och ett bokföringsprogram.

Grundprinciperna
Kraven som ställs på bokföringen framgår av bokföringslagen (1999:1078). Hur den löpande bokföringen skall hanteras framgår av bokföringslagens 5 kap och återges i utdrag nedan.

Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske.

I vissa fall (om verksamheten inte är så stor) får man dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker, under förutsättning att detta är förenligt med god redovisningssed. Vid räkenskapsårets utgång skall dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick.

För varje affärshändelse skall det finnas en verifikation. Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation, om det skulle vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna. Den gemensamma verifikationen får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar.

I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.