Affärsplan

Vi hjälper våra kunder vid såväl nyföretagande som när befintliga företag skall utvecklas med ny verksamhet.

Vid alla nya verksamheter bör en affärsplan upprättas. En affärsplan, är ett genomtänkt dokument som visar hur man på ett lönsamt sätt kommer att bedriva en yrkesmässig verksamhet.

Syftet med affärsplanen
Affärsplanen har olika syften. För företagaren är syftet att man på ett strukturerat sätt arbetar igenom idén med den nya verksamheten. Ett annat syfte är att en intressent i företaget i den nya verksamheten på ett översiktligt sätt ska kunna förstå hur den nya verksamheten skall bedrivas. Det tredje syftet med affärsplanen är att få ett underlag för den löpande uppföljningen av verksamheten. Affärsplanen användes då som en checklista för framgång.

Olika mottagare/läsare av affärsplanen ställer olika krav på dess innehåll; en bank ställer normalt sett högre krav på planens ekonomiska innehåll än man ställer på vissa andra delar. En samarbetande advokat ställer rimligtvis högre krav på den juridiska delen av planen. En läsare inriktas på det område som man bäst känner till. För att alla olika intressenter ska finna affärsplanen intressant krävs det att den är ordentligt förankrad i verkligheten, att språket går att förstå och att den är uppställd på ett strukturerat sätt.

Strukturen på affärsplanen
erb:s funktion vid affärsetablering är just att hjälpa till att få affärsplanen välstrukturerad så att alla delar kommer med.

erb hjälper en nyföretagare att förstå den struktur som skall följas vid upprättande av en affärsplan. Vi skall också hjälpa den nya företagaren att kritiskt granska om det ekonomiska utfallet som planeras är rimligt.