Budgetering

Vi hjälper dig att ta fram nödvändig budget samt bygger de nyckeltal du behöver för att enkelt kunna läsa din verksamhet.

 

Resultatbudget
En resultatbudget är en noga genomtänkt planering av en kommande period. En tänkt ekonomisk väg som sedan följs upp och jämförs mot verkligt utfall. En väl använd resultatbudget är ett viktigt verktyg för företagaren att i tid kunna se avvikelser från planerade intäkter och kostnader samt ett tänkt resultat.

Likviditetsbudget
Likviditetsbudgeten mäter kassaflödet (och visar på kapitalbehovet) in och ut period för period. Likviditetsbudgeten kan vara avgörande för att få krediter. Vid kreditansökningar frågar de flesta kreditinstitut efter en likviditetsbudget. Finansieringsbehov på kort (de närmaste 12 månaderna och lång sikt (de närmaste tre åren) skall visas.