Koncernredovisning

Vår personal har goda kunskaper i koncernredovisning och hjälper dig gärna!

 

Historik och bakgrund
Om man ser koncernredovisningen i ett historiskt perspektiv så kom den första koncernbalansräkningen av General Electric 1894 den första läroboken i koncernredovisning är professor Silens bok från 1930. Det var först 1944 i aktiebolagslagen som man lagfäste koncernredovisningsskyldigheten, sedan skärptes reglerna i 1975 års aktiebolagslag och dom nuvarande reglerna finns i 1995 års årsredovisningslag samt bokföringslagen och inkomstskattelagen vad det gäller i huvudsak koncernbidragen. En bidragande orsak historiskt till att det numera ställs krav på koncernredovisning är den hantering som föranledde Krügerkraschen där det fungerade på det sättet att man i samma företagsgrupp hade olika räkenskapsår och fakturerade mellan bolagen på ett sådant sätt att just före räkenskapsårets slut i ett bolag så fakturerade man från det bolaget till ett annat bolag i företagsgruppen som hade ett annat räkenskapsår.

Grundläggande definitioner
Enligt ÅRL 1 kap. är koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor, att räknas som större koncerner:
– medelantalet anställda har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 50
– koncernens redovisade balansomslutning har för vart och ett de två senaste räkenskapsåren vartit mer än 40 miljoner
– koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner

Enligt ÅRL 7 kap behöver moderföretag i mindre koncerner inte upprätta koncernredovisning.