Värdering

erb åtar sig uppdrag att värdera företag i samtliga verksamheter och företagsformer.

Det huvudsakliga skälet för att vilja ha ett företag värderat är att en planerad försäljning eller ett planerat förvärv föreligger.

Värderingsmodeller
Det finns flera olika modeller för värdering av företag. De olika modellerna ger naturligt olika resultat varför en säljare och en köpare av ett företag ofta inte påvisar samma grundsyn på vilken metod som ska användas.

Om man ser ett företagsförvärv utifrån köparens perspektiv kan skälet till köpet t ex vara att man vill lägga ned verksamheten för att få bort en konkurrent, ett annat skäl till att förvärva kan vara att man vill tjäna pengar med hjälp av sitt nya företag. Skälet till en försäljning kan ge grund för olika värderingsmetoder. Man talar om substansvärdemetoden och avkastningsvärdemetoden.

En avkastningsvärdesmetod grundar sig på en prognos över hur framtiden kommer att bli. Prognosen kan vara i form av budgetar eller genom att titta på tidigare års resultat och antaganden att kommande års resultat blir lika.

Det kan ibland vara befogat med en kombination av olika värderingsmetoder vilket kan benämnas som företagets goodwillvärde (detta goodwillvärde ska däremot inte sammanblandas med goodwillvärdet som uppstår vid en koncernbildning).

Vanligtvis hamnar värderingen i ett skikt med ett lägsta och ett högsta värde på företaget, varefter säljaren och köparen får försöka komma överens om det exakta priset på verksamheten.